سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایساتیس سامانه

مـرکزعلمـی کاربردی شرکت صنعتـی کـوشـا(واحـدتهـران)

 

 

  


نام ونام خانوادگی : سمـانه سجـادی

محل کار: مـرکزعلمـی کاربردی شرکت صنعتـی کـوشـا(واحـدتهـران)

آدرس :تهـران-کیـلومتـر4جـاده مخصـوص کـرج-سـه راه ارشاد- بلـوارولیـعصر-

جنب شهرک فـرهنگیـان


کدپسـتی:1397833153
 
شمـاره تـماس :   44540037-021

Email:Kooshasajadi@yahoo.com
با کلیک بر روی سامانه سیدا وارد سامانه شوید